Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande

Pernilla Hagbert, arkitekt, tekn.dr., KTH
Tid & Plats: söndag den 14 april kl. 18.00
Bottna Inn, Kvarnen, Skärholmen, Gerlesborg

Vårt samhälle står inför en omvandling av historiska mått för att närma oss ett säkert och
rättvist handlingsutrymme inom planetens gränser.
Forskningsprogrammet “Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande” har undersökt förutsättningarna för att planera för en hållbar framtid som inte behöver bygga på nuvarande ekonomiska logik.
Fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 har tagits fram, vilka alla innebär stora
samhällsförändringar. Scenarierna fungerar som verktyg för diskussion och utmanar tankar om vad
som är möjligt och vilka förändringar som kan och bör genomföras, inklusive förutsättningarna för
policy, samhällsplanering och former för produktion och konsumtion.

 

Pernilla Hagbert från KTH kommer att presentera scenarierna och ge en sammanfattning av slutsatserna från projektet.
Pernilla är doktor i arkitektur, med inriktning mot en hållbar byggd miljö. Hon jobbar som forskare vid avdelningen för Urbana och Regionala Studier på KTH och har varit del av projektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”, där hon utforskat samhällsbyggnadssektorns roll och planeringens förutsättningar för radikal omställning.

För mer information om forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt, se:
http://www.bortombnptillvaxt.se/2.21d4e98614280ba6d9e5c4.html#.XJjJFC1iTxs
Slutrapporten Framtider bortom BNP-tillväxt, se:
http://www.bortombnptillvaxt.se/nyheter/nyheter/forskarevisarpaframtiderbortombnptillvaxtlassl
utrapportenhar.5.72aeb1b0166c003cd0d1cff.html#.XJjJTC1iTxs

Ingen entré – Fika i pausen – Varmt välkommen!
Naturskyddsföreningen Sotenäs & Bottnafjordens inköpsförening

Anmälan:

Du behöver inte anmäla dig men om du vill vara säker på att få en plats,t.ex. om du har långt att resa, rekommenderar vi att du mailar till: lena.falkheden@gmail.com.

POSTER

FÖREDRAG – Naturnära, hållbart skogsbruk – Peter Norrthon

Plats: Olivia, KKV, Gerlesborg

Tid: Torsdag 4 april, kl 19:00

Peter Norrthon, är diplomerad designer inom permakultur och boende i omedelbar närhet till Hällskogen, som förvärvades för 10 år sedan. Målet är att ställa om en granskog till en blandskog och höja den biologiska mångfalden, ett permakulturprojekt som Peter är drivande i.

Läs mer på:
PLAN FÖR OMSTÄLLNING TILL EN HÅLLBAR BYGD. Ekologiskt, ekonomiskt, socialt.
http://www.hallmarken.se/wp-content/uploads/Halldalenpermakulturplan.pdf

https://permakulturbok.wordpress.com/2014/11/19/hallskogen-en-permakulturskog-i-bohuslan/

Naturnära skogsbruk är en form av gallring där man markerar vilka träd som ska tas ner. Kvarvarande träd får mer ljus och näring, växer bättre och rakare. Efter ca 20 år kan man göra en ny gallring och markägarens ekonomi blir bättre.

Tipsa gärna andra skog och markägare som ni känner om föredraget!

 

 

Det går att påverka framtiden!

Meteorologen Edward N. Lorenz upptäckte på 1970-talet att enbart små förändringar av avrundningsreglerna för väder-data ledde till drastiska förändringar av väderprognoser. Det ledde till att begreppet ”Fjärilseffekten” myntades. En fjärils vingslag i Amazonas kan leda till storm i New York några månader senare.

Till synes små handlingar kan få avgörande betydelse. Detta resonemang kan leda till en positiv reflexion över våra personliga handlingars betydelse för framtiden. Ta t.ex. människans påverkan på klimatet via växthuseffekten. Ibland känner vi att vi personligen inte har möjlighet att påverka utvecklingen. Det samma gäller även kommunen vi bor i, och för Sverige, landet vi bor i. Vad kan vi göra som leder till att utvecklingen vänds, när stora länder som t.ex. USA och Brasilien verkar styra åt motsatt håll? Det är en tankefälla!

Den lilla enskilda handlingen har stor effekt! Just våra handlingar, t.ex. att välja bort en flygresa eller vårt val av vad vi äter har stor påverkan. Om vi väljer att göra något i rätt riktning sprider det sig till andra (även motsatsen gäller, d.v.s. om vi resignerar gör även andre det). Att prata med sina vänner, bekanta och sina politiker, kan få en enorm betydelse för hur framtiden utvecklar sig.

Naturskyddsföreningen vill verka för små och stora handlingar lokalt, nationellt och globalt.

Välkommen till Sotenäs Naturskyddsförening

Vad vi gör tillsammans är viktigt!

Om du inte är medlem så är det lätt att bli det!
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/medlemskap/

Om du inte är skriven i Sotenäs måste du även kontakta medlemsservice och meddela att du vill vara medlem i Sotenäs Naturskyddsföreningen: medlem@naturskyddsforeningen.se
08-702 65 77 (telefontid mån-tors, kl 09.00-11.30, 12.30-15.00. Fredag 09.00-11.30).

Länk till dokumentet för utskrift som du gärna får mejla vänner eller sätta upp på anslagstavlor:
Det går att påverka framtiden

Sotenäs Naturskyddsförening har startat igen!

Det går att påverka framtiden!

Den 14 februari hade vi ett välbesökt årsmöte i Bovallstrand. Mats Nicklasson avslutade med en föreläsning om ekoparken på Norden ark, vilket säkert bidrog till att locka extra besökare.

Den 27 februari hade vi vårat första styrelsemöte med en full dagordning. Bland förslag på kommande aktiviteter finns en stigfinnargrupp som bl.a. vill skapa en stig mellan Gerlesborgsskolan och KKV/Café Olivia. Det skulle underlätta för dem som vill ta sig fram utan bil, samt stigen skulle bli en naturupplevelsen i sig. På sikt är det viktigt att underlätta för cyklister och för dem som vill åka med med den kollektiva trafiken. Det har startats en vandringsledsgrupp som bl.a. vill arbeta med en förbindelse mellan Soteleden och Bottnaleden. Det har också bildats en föreläsnings- och filmgrupp som är på gång med att planera för intressanta filmvisningar och föreläsningar.

Det kommer att bli en visning av Grosshamns Fältstation (datum kommer senare) och det finns planer för en studiecirkel om klimatet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Andra förslag som kommit upp är: Hävda en äng, liekurs, optimera utvalda områden för fauna och flora, städa stränder, bevaka strandskyddet och allemansrätten, bevaka områden avseende miljö-, natur-, kultur- och friluftsvärden, ett synligt solcellsprojekt, ett medborgarförslag om klimatet, filosoficirkel (etik och naturens egenvärde) samt naturpromenader med guide.

Sotenäset med omnejd har en fantastisk natur och ett värdefullt kulturarv. Människor har levt här i årtusenden och har varit delaktiga i att långsamt format miljön till vad den är idag. Näset omgärdas av Västerhavet samt av ett fjord- och dallandskap som utgörs av Åbyfjorden, Bärfendal, Tåsteröds stora vatten och Bottnafjorden som alla har höga natur- och kulturmiljövärden i sig själva.

Det finns en berättigad oro för de negativa följder människans påverkan på naturen kan medföra både lokalt där vi bor och globalt. Hoten det talas om är bland annat klimatförändringar, den minskade biologiska mångfalden och en växande mängd plastavfall, inklusive mikroplaster, som sprider sig över hela jorden. Vi är oroliga för hur detta kommer att påverka framtiden för oss själva, våra barn och barnbarn. Naturen har även ett skyddsvärde i sig själv och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl vilket också framgår i svensk lagstiftning (Miljöbalken 1 kap 1§). Vår reaktion på hoten mot naturen kan vara att vi tränger bort vad som håller på att hända och att vi fortsätter att leva precis som vanligt. En annan reaktion är att oron tar överhand (”klimatångest”) och leder till hopplöshet, vilket också gör att vi inte engagerar oss för att förbättra framtidsutsikterna.

Det mest rationella sättet att reagera på miljöhoten är att vara medveten om dem och försöka hitta lösningar. Det finns många sätt att engagera sig på. Väldigt mycket sker redan nu i samhället för att minska vår negativa påverkan på naturen.

Ett sätt för att göra något konstruktivt är att engagera sig i Naturskyddsförening. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, den anser att natur- och miljöfrågor är viktiga och den vill vara med och påverka så att vårt sätt att leva blir mer hållbart.

Sotenäs Naturskyddsförening vill, förutom Sotenäset i sig, särskilt uppmärksamma gränsområdena mot Tanum, Munkedal och Lysekil så att de får den uppmärksamhet de är värda.

Det är många i södra Tanum som uttryckt att de gärna vill arbeta med Sotenäs Naturskyddsförening då Sotenäset geografiskt och i många naturmiljöfrågor ligger närmare. Därför tänker vi oss att i den händelse det finns boende i Svenneby (Gerlesborg) samt Bottna som väljer att vara verksamma i Sotenäs Naturskyddsförening kan kretsen även (i samarbete med Naturskyddsförening i Tanum) utöva sin verksam i dessa områden. Kretsen vill även generellt sträva efter samarbete med Naturskyddsföreningarna i angränsande kommuner.

Hör gärna av dig om du har någon lokal miljöfråga du vill ta upp eller om du har förslag på några aktiviteter som du önskar att Sotenäs Naturskyddsförening ska anordna.

Det är vi alla som tillsammans kommer att medverka till vad Sotenäs Naturskyddsförening arbetar med och åstadkommer i framtiden!

Styrelsen:

Lars Glimmerfors, ordförande; lars.glimmerfors@gmail.com, 073–6635055

Gunnar Selstam, ledamot; gunnar.selstem@molbiol.umu.se, 070–6335597

Stellan Welin, ledamot; s.welin@telia.com, 0701–423547

Magnus Sederholm, ledamot; sederholm@origo.org, 070-6486043

Lena Falkheden, suppleant; lena.falkheden@gmail.com, 070-8642749

Marcus Nordgren, suppleant; murkas@gmail.com, 076-2830923

Eva Kihl Selstam, sekreterare; evakihl@hotmail.com, 070–6070498

Yngve Johansson, kassör; yngve.klavan@gmail.com, 076–8145006

Förslag till stadgar

Det här är interimsstyrelsens förslag till stadgar. Förslaget utgår från Naturskyddsföreningens riksorganisations mall för stadgar. Varje krets ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. Kretsen tar hand om sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. Kretsens stadgar får dock inte vara oförenlig med riksorganisationens stadgar. Vid tolkningstvist äger riksorganisationens stadgar företräde.

Stadgarna finns på Google drive:

https://drive.google.com/open?id=10umysMZ3slI6uZbq5uu62Ay26IcehxpF

Riksföreningens mall för stadgar hittar du här: Mall_kretsstadgar_från_2019.docx

Sotenäs Naturskyddsförening startar upp igen! Varmt välkommen på årsmöte den 14/2 kl 18!

Sotenäset med omnejd har en fantastisk natur och ett värdefullt kulturarv. Människor har levt här i
årtusenden och har varit delaktiga i att långsamt format miljön till vad den är idag. Näset omgärdas
av Västerhavet samt av ett fjord- och dallandskap som utgörs av Åbyfjorden, Bärfendal, Tåsteröds
stora vatten och Bottnafjorden som alla har höga natur- och kulturmiljövärden i sig själva.

Det finns en berättigad oro för de negativa följder människans påverkan på naturen kan medföra
både lokalt där vi bor och globalt. Hoten det talas om är bland annat klimatförändringar, den
minskade biologiska mångfalden och en växande mängd plastavfall, inklusive mikroplaster, som
sprider sig över hela jorden. Vi är oroliga för hur detta kommer att påverka framtiden för oss själva,
våra barn och barnbarn. Naturen har även ett skyddsvärde i sig själv och människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl vilket även framgår
i svensk lagstiftning (Miljöbalken 1 kap 1§). Vår reaktion på hoten mot naturen kan vara att vi
tränger bort vad som håller på att hända och att vi fortsätter att leva precis som vanligt. En annan
reaktion är att oron tar överhand (”klimatångest”) och leder till hopplöshet, vilket också gör att vi
inte engagerar oss för att förbättra framtidsutsikterna.

Det mest rationella sättet att reagera på miljöhoten är att vara medveten om dem och försöka hitta
lösningar. Det finns många sätt att engagera sig på. Väldigt mycket sker redan nu i samhället för att
minska vår negativa påverkan på naturen.

Ett sätt för att göra något konstruktivt är att engagera sig i Naturskyddsförening. Föreningen är
partipolitiskt och religiöst obunden, den anser att natur- och miljöfrågor är viktiga och den vill vara
med och påverka så att vårt sätt att leva blir mer hållbart. Naturskyddsföreningen bildades i maj
1909 och har nu 226 000 medlemmar.

Det har tidigare funnits en krets inom Naturskyddsföreningen i Sotenäs kommun. Den bildades den
2 februari 1986 vid ett möte på Smögengården på Sotenäs. Huvudsyftet med föreningen när den
startades var att bevaka natur- och miljöfrågor i Sotenäs Kommun, och den fungerade i många
frågor som en remissinstans. Föreningen har varit mycket aktiv genom åren, och hållit ett flertal
utbildningar, utflykter, träffar och bidragit till naturinventeringar, b.l.a. en inventering av
ädellövskog 1989/90. 1993 fick föreningen landstingets miljöpris tillsammans med Tjörns
Naturskyddsförening för sitt omfattande ideella arbete som hade vunnit både respekt och framgång.
Det är inte möjligt att här nämna alla de som var med och bidrog till det som Sotenäs
Naturskyddsförening åstadkom under de här åren. Föreningen har nu varit vilande under ett flertal
år, bortsett från en kort period av aktivitet 2014 då det hölls ett årsmöte.

Miljö- och naturskyddsfrågorna och inte minst klimatfrågan är idag viktigare än någonsin och
därför vill vi nu åter starta upp föreningen i Sotenäs. Vi är en grupp som har beslutat att vi kan tänka
oss att ta på oss det formella styrelsearbetet.

Alla är välkomna på årsmötet, både medlemmar och andra som är intresserade och kanske funderar
på att bli medlem. Det är många som känner att de inte har tid över för att engagera sig i ytterligare
en aktivitet. Med du behöver inte vara orolig för eller känna dig pressad att ta på dig några nya
uppgifter. För att undvika det har vi redan sett till att det finns intresserade till de poster som behövs
för att driva föreningen. Däremot är det vi alla som gemensamt kommer att medverka till vad
Sotenäs Naturskyddsförening vill arbeta med i framtiden. På årsmötet kommer vi att tillsammans
välja vilka som ska sitta i styrelsen.

Stadgarna för föreningen är våra egna men utgår från en mall från riksföreningen med några mindre
ändringar för att passa våra lokala förhållanden.

För att även gränsområdena mot Tanum, Munkedal och Lysekil ska få den uppmärksamhet de är
värda så vill Sotenäs Naturskyddsförening särskilt värna om dessa, även fast de till en viss del kan
ligga utan för själva kommungränsen.

Det är många i södra Tanum som uttryckt att de gärna vill arbeta med Sotenäs Naturskyddsförening
då Sotenäset geografiskt och i många naturmiljöfrågor ligger närmare. Därför tänker vi oss att i den
händelse det finns boende i Svenneby (Gerlesborg) samt Bottna som väljer att vara verksamma i
Sotenäs Naturskyddsförening kan kretsen även (i samarbete med Naturskyddsförening i Tanum)
utöva sin verksam i dessa områden. Kretsen vill även generellt sträva efter samarbete med
Naturskyddsföreningarna i angränsande kommuner.

Det är vi alla tillsammans som medverkar till vad Sotenäs Naturskyddsförening ska arbeta med och åstadkomma i framtiden. Hör gärna av dig redan nu om du har någon lokal miljöfråga du vill ta upp eller om du har förslag på aktiviteter som du önskar att Sotenäs Naturskyddsförening ska anordna.

Framtida kommunikation såsom t.ex. kallelse till möten och aktiviteter kommer att ske via mejl och/eller på vår hemsida: https://sotenas.naturskyddsforeningen.se. Där hittar du även ytterligare information inför årsmötet som t.ex. vårt förslag på styrelse.

OBS! För att inte missa något framöver, anmäl din mejladress till: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se

Vi bjuder på fika. För att veta hur mycket vi ska beställa (så att det inte tar slut;-) är det bra om du meddelar på samma mejl-adress som ovan att du kommer på mötet. Anmälan är dock inte obligatorisk och du är välkommen även om du inte har anmält dig.

Efter årsmötet blir det en föreläsning om Ekoparken i Nordens Ark.

Plats: Bovallstrands Församlingshem, Sotenäsvägen 20–22, Bovallstrand

Tid: torsdagen den 14 februari kl. 18:00

 

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Varmt välkomna!

Eva Kihl Selstam; evakihl@hotmail.com, 070-6070498
Gunnar Selstam; gunnar.selstam@molbiol.umu.se, 070-6335597
Stellan Welin; s.welin@telia.com, 0701-423547
Yngve Johansson; yngve.klavan@gmail.com, 076-8145006
Lars Glimmerfors; lars.glimmerfors@gmail.com, 073-6635055