Ävja stenbrott

Insamling – Det gäller Ävja stenbrott

Låt inte Benders stå oemotsagda

  • och hota vårt gemensamma dricksvatten
  • och fördärva naturen och miljön runt Ävja Stenbrott
  • och kränka den enskilda människans rätt till en god boendemiljö

Benders har fått tillstånd att kraftigt expandera sin verksamhet vid Ävja stenbrott, ett beslut som Naturskyddsföreningen i Bohuslän har överklagat till Svea hovrätt.

De insamlade pengarna kommer att användas till att anlita en erfaren och erkänd miljöjurist. Genom att var och en bidrar med ett litet belopp kan vi alla tillsammans samla in en betydande summa. Det kommer att öka Naturskyddsföreningens möjlighet försvara de värden som vi står för.

Var med och påverka framtiden i området runt Bottnafjorden och Tåsteröds stora vatten och var samtidigt med och påverka hur samhället och domstolen ser på och försvarar den enskilda människan, landskapet och naturen i framtiden!

Insamlingen administreras av Sotenäs Naturskyddsförening för Bohusläns Naturskyddsförening. Att anlita en jurist kommer att kosta 70000 kr i ett första skede. Av det är redan 45000 kr insamlade. Ytterligare bidrag är möjligt att få från Naturskyddsföreningen i Bohuslän men det behövs ytterligare tillskott i budgeten (för mer information se nästa sida).

Om det blir pengar över av det insamlade beloppet kommer dessa att användas av Sotenäs Naturskyddsförening till åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i området runt Bottnafjorden och Tåsteröds stora vatten.

Pengarna går av praktiska skäl via ett eget namngivet konto (Insamling Ävja) på Skandiabanken som hanteras av Lars Glimmerfors, och förs sedan över till Sotenäs Naturskyddsförening.

Lars Glimmerfors, ordförande Sotenäs Naturskyddsförening

  • Swish: 073-6635055

  • Kontonummer: 9159-865329-8 (Skandiabanken)

  • Namn på kontot: Insamling Ävja

  • Skriv ”Ävja stenbrott” som meddelande

Mer att läsa:

När det multinationella bolaget Benders söker om kraftig expansion vid Ävja stenbrott i Sotenäs kommun är det svårt för enskilda privatpersoner, för naturvärden, för hotade djurarter och även för ett så en så viktig resurs som en mycket sårbar vattentäkt att få sina värden och synpunkter rättvist presenterade och försvarade. Benders har med sina ekonomiska resurser möjlighet att anlita egna konsulter och jurister som arbetar för att bolaget ska få göra som de önskar.

Naturen, miljön, den enskilda människan har inte den möjligheten. Inte ens det kommunala vatten-bolaget har resurser för att försvara vårt dricksvatten. Vi kallar dessa värden, som behöver vårt stöd, motstående intressen. I praktiken uppstår det en ojämlikhet mellan Benders och de motstående intressena inför domstolen.

Länsstyrelsen sa skarpt och välmotiverat nej till Benders önskemål, men den 9 april i år tvärvände Mark- och miljödomstolen i Vänersborg omotiverat, och gav bolaget tillståndet de ansökt om.

Det beslutet överklagar Naturskyddsföreningen i Bohuslän m.fl. till Svea Hovrätt.

Naturskyddsföreningens mål är att alla intressen, förutom bolaget som önskar exploatera berget, får lika möjlighet att komma till tals inför domstolen. Vår övertygelse är dock att bolaget inte kommer att få tillstånd att expandera om de motstående intressena får samma möjlighet att föra sin talan i domstolen samt om domstolen ger de olika motstående intressena den rättsliga status som de enligt intentionen med lagstiftningen bör besitta.

För att motverka ojämlikheten samlar Sotenäs Naturskyddsförening in pengar för att kunna anlita en miljöjurist som kommer att representera Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Samma jurist kommer även parallellt representera berörda enskilda som gått samman i en grupp.

Vi valt att anlita, Gunilla Högberg Björck, som har arbetat som miljöjurist sedan 1990. Hon var ombud för sakägare i det uppmärksammade Bungemålet på Gotland (Ojnareskogen), ombud för Aktion Rädda Vättern samt ombud för ett flertal naturskyddsföreningar när det gäller skyddet av Vättern (Norra Kärr, gasborrningar och Försvarsmaktens utökade övningar).

Gunilla Högberg Björck kommer att företräda (som ombud) dels en grupp av privatpersoner som bor mycket nära Ävja stenbrott. De har har redan samlat in 45 000 kr. Gunilla kommer även att företräda Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Att hon företräder både gruppen av privatpersoner och Naturskyddsförening gör att hon har större möjligheten att läsa in sig i målet och vi delar på den kostnaden. Naturskyddsföreningen i Bohuslän har lovat att bidra med 25 000 kr men vi behöver samla in ytterligare pengar för att täcka juristens kostnad, men vi är alltså redan på god väg.

Naturskyddsförening i Bohusläns överklagan till Mark- och Miljööverdomstolen

För fortlöpande information, se:

Facebook-gruppen Ävja

Naturskyddsföreningen i Sotenäs Facebook-sida

 

Vid frågor mejla: lars.glimmerfors@gmail.com

Tips på arrangemang

Söndag 19 maj

Föreläsning: Vad är cirkulär ekonomi?
Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa värde, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet, genom förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. I föreläsningen ger Tobias Jansson en överblick över cirkulär ekonomi som område med bakomliggande faktorer, viktiga idéer och aktörer, modellen för cirkulär ekonomi med biologiskt och tekniskt kretslopp, samt möjligheter att hyra och dela produkter, allt illustrerat med faktiska exempel från företag så väl som offentlig verksamhet. Andra halvan av föreläsningen ägnas åt trender inom området som breddar begreppet genom att ta upp utvecklingsspår som Restflöden och symbioser, Mot ett cirkulärt livsmedelssystem, Skogen är nyckeln och Bygga cirkulärt.

Stensalen, KKV-Bohuslän 13.00 – 14.00
fri entré,

Workshop: Cirkulär samverkan och delande
Workshopen kommer bestå i en övning där deltagarna får inventera förutsättningar och behov i ett givet geografiskt område. Vilka verksamheter finns idag som arbetar cirkulärt? Vilka restflöden av material eller andra typer av outnyttjade resurser finns? Vilka behov finns i området inom exempelvis transport, avfallshantering och sysselsättning? Inventeringen leder till en idégenereringsprocess med fokus på hur cirkulär ekonomi och delande kan utvecklas i samverkan mellan olika aktörer.

Samlingssalen, Gerlesborgsskolan 15.00 – 17.15
fri entré,

Vänligen observera, för workshop är det viktigt att ha varit på föreläsningen innan

Fikamöjligheter finns på Gerlesborg Kök och Kafé före och efter workshopen

Om Tobias Jansson

Tobias Jansson är omvärldsbevakare och föreläsare med fokus på trender inom cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Han har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops runt om i Norden, för företag, företagsstödjande verksamheter, kommuner, regioner och högskolor. Tobias föreläsningar är alltid inspirerande, uppdaterade och visionära, med syfte att initiera innovationsprocesser i cirkulär riktning.

Föreläsning och workshop med Tobias Jansson sker i samarbete mellan Gerlesborgsskolan, KKV-Bohuslän och Rural Talks Bottna-Gerlesborg med stöd av Kulturrådet, Kultur i Väst och ADA.

Cykla med Sotenäs Naturskyddsförening!

På lördag 11 maj är det cykelns dag. Hunnebostrands samhällsförening anordnar poängpromenad/poängcykling mm. Sotenäs Naturskyddsförening medverkar genom att ordna en

Gemensam cykeltur från Bovallstrand till Hunnebostrand

Samling på torget/busstationen vid hamnen i Bovallstrand för gemensam avfärd klockan 12.

Vi cyklar förbi Sotenäs Trä mot Tossene, svänger av mot Hunnebostrand vid krysset efter Sotenäs trä, viker av efter nedförsbacken vid Bögebacka och cyklar genom skogen till Hunnebostrands idrottsplats. Vi avslutar vid Hunnebo loppis, där det serveras förfriskningar.

Glöm inte cykelhjälm!

Hemfärd på egen hand.

Välkomna

Frågor? Stellan Welin 0701-423547

 

Sotenäs Naturskyddsförenings vårbrev 2019

Sotenäs Naturskyddsförening nystartade sin verksamhet med ett välbesökt årsmöte den 14 februari. I samband med årsmötet föreläste Mats Niklasson från Norden Ark om deras Ekopark vilket var mycket uppskattat.

Nu har vi kommit en bra bit in på våren. Blommor, fjärilar, insekter och fåglar syns och hörs överallt.

Föreningen har haft två styrelsemöten och vi har startat ett flertal arbetsgrupper. En föreläsnings- och filmgrupp,  en stigfinnargrupp och en vandringsledsgrupp.

Den 14 april anordnade Naturskyddsförening tillsammans med Bottnafjordens inköpsförening en föreläsning av Pernilla Hagbert. Det var ett lyckat arrangemang med ca 80 stycken besökare. Föreläsningen – Bortom BNP-tillväxt –  presenterade fyra möjliga scenarier för hur samhället kan organiseras hållbart i framtiden med hänsyn till de förutsättningar klimatförändringarna och kraven på ändrad livsstil ger.

 

För mer information om forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt

Slutrapporten Framtider bortom BNP-tillväxt

 

Framtida aktiviteter:

Den 9 maj: Vi vill informera om en intressant föreläsning som anordnas av ”Lyssna & Lär” i samarbete med Folkuniversitetet.

Klimatfrågan – föreläsning med Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och senior rådgivare i tankesmedjan Global Utmaning.

Plats: Hav och Land i Hunnebostrand

Tid: Kl 19:00. Fri entré.

Den 25 maj: Visning av Grosshamns fältstation (fågelstation)

Vi ses på Grosshamns fågelstation. Där möter några från stationen upp och visar hur man fångar, bedömer t.ex. ålder och kön samt ringmärker fåglar. En hel del återfynd av ringmärkta fåglar har gjorts och intressanta resultat har kunnat öka kunskapen när det gäller vår del av Bohuslän. Vid stationen bedrivs flera studier bl.a. fästingstudier och olika fågelarters häckningar och vi får ta del av dessa resultat. Barn och barnbarn är välkomna!

Länk till event

Den 29 augusti:

Förändring börjar med ett enda steg. Johanna Ståhl – miljöjournalist, chefredaktör för Camino och författare till boken ”Ett hållbart liv” (Naturskyddsföreningens årsbok 2018) inspirerar och delar med sina bästa tips för en hållbar planet.

Plats: Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand

Tid: Ej bestämt men troligen 19:00. Exakt information kommer på Sotenäs Naturskyddsföreningens hemsida och FB-sida.

Arrangör: Naturskyddsförening Kansli Väst tillsammans med Studiefrämjandet Väst.

Länk till affisch

 

En kort reflektion utifrån Bertrand Russels råd till framtida generationer.

Love is wise, hatred is foolish

 

Det cirkulerar en videofilm med Bertrand Russells (1872-1970) där han ger råd till framtida generationer (advise for furture generations in our world of interconnectedness).

https://youtu.be/ihaB8AFOhZo

 

Russell gives us two advises, one of which is:

In this world which is getting more and more closely interconnected we have to learn to tolerate each other, we have to learn to put up whith the fact that some people say things that we don´t like.

We can only live together in that way and if we are to live together we must learn a kind of charity and a kind of tolerace which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet.

 

Samtidigt som vi måste ha tolerans för andras åsikter måste vi stå upp för våra egna. Just nu pågår kanske den absolut största manifestationen i människans historia som startades av Greta Thunberg. Det behövs ökade insatser för att bromsa och motverka klimatförändringarna som människan åstadkommer!! Protesterna är viktiga – om vi inte tar den kunskap som vi har om klimatförändringarna på allvar och om vi inte tillsammans gör allt vi kan för att de åtaganden som vi redan lagstiftat om internationellt och nationellt uppnås så riskerar följderna enligt forskning bli förödande.

Klimatmanifestationerna är fredliga demonstrationer där ett stort antal människor uttrycker sin oro för det sättet vi lever på nu och hur det kraftigt påverkar klimatet och det ekosystem som vi alla är beroende av.

Isak Svensson (professor och forskningsledare för projektet Battles without bullets) beskriver, i en debattartikel i GP 2019-03-16, forskningen om ”ickevåldsuppror”. Ickevåldsuppror att har en förmåga att locka bredare befolkningslager att delta aktivt för förändring. De framgångsrika folkliga upproren är oftast de som lyckats med att skapa breda koalitioner mellan olika grupper i samhället.

I manifestationen måste vi stå för vår oro och våra åsikter. För att skapa breda koalitioner måste vi samtidigt ha tolerans för att vi inte alltid har helt överensstämmande åsikter och för att vi kan ha olika sätt att leva. Det är målsättningen som är viktig – att vi vill ändra det sätt vi lever på så att vi inte förödar det unika sammanhängande ekosystem som vi ingår i.

 

Välkomna på våra aktiviteter!

 

Hör gärna av dig om du har något särskild fråga som du vill vara med och engagera dig i!

 

Sotenäs Naturskyddsförening

Lars Glimmerfors, ordförande

 

Välkommen på visning av Grosshamns fältstation (fågelstation) den 25 maj

Den 25 maj, klockan 8.00 på morgonen ses vi på Grosshamns fågelstation. Där möter några från stationen upp och visar hur man fångar, bedömer t.ex. ålder och kön samt ringmärker fåglar. En hel del återfynd av ringmärkta fåglar har gjorts och intressanta resultat har kunnat öka kunskapen när det gäller vår del av Bohuslän. Vid stationen bedrivs flera studier bl.a. fästingstudier och olika fågelarters häckningar och vi får ta del av dessa resultat. Barn och barnbarn är välkomna!
Du är välkommen utan anmälan men om du vet att du kommer så är det bra om du skickar ett meddelande eller SMS till Gunnar Selstam: gunnar.selstam@molbiol.umu.se, 070-633 5597.

Foto: Gunnar Andersson
Tid: kl 8-10 eller så länge man vill stanna. Det är rätt mysigt att fika efteråt. Ta med eget fika men det finns vattenkokare och vatten. Fågelstationen ligger på Ramsvikslandet i Sotenäs. Mer information om fågelstationen hittar du på deras hemsida: http://grosshamn.se/

Där hittar du också en länk till Google Maps med en vägbeskrivning.
Välkommen till en intressant förmiddag på fågelstationen.
Sotenäs Naturskyddsföreningen

Länk till facebookevenemang

Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande

Pernilla Hagbert, arkitekt, tekn.dr., KTH
Tid & Plats: söndag den 14 april kl. 18.00
Bottna Inn, Kvarnen, Skärholmen, Gerlesborg

Vårt samhälle står inför en omvandling av historiska mått för att närma oss ett säkert och
rättvist handlingsutrymme inom planetens gränser.
Forskningsprogrammet “Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande” har undersökt förutsättningarna för att planera för en hållbar framtid som inte behöver bygga på nuvarande ekonomiska logik.
Fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 har tagits fram, vilka alla innebär stora
samhällsförändringar. Scenarierna fungerar som verktyg för diskussion och utmanar tankar om vad
som är möjligt och vilka förändringar som kan och bör genomföras, inklusive förutsättningarna för
policy, samhällsplanering och former för produktion och konsumtion.

 

Pernilla Hagbert från KTH kommer att presentera scenarierna och ge en sammanfattning av slutsatserna från projektet.
Pernilla är doktor i arkitektur, med inriktning mot en hållbar byggd miljö. Hon jobbar som forskare vid avdelningen för Urbana och Regionala Studier på KTH och har varit del av projektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande”, där hon utforskat samhällsbyggnadssektorns roll och planeringens förutsättningar för radikal omställning.

För mer information om forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt, se:
http://www.bortombnptillvaxt.se/2.21d4e98614280ba6d9e5c4.html#.XJjJFC1iTxs
Slutrapporten Framtider bortom BNP-tillväxt, se:
http://www.bortombnptillvaxt.se/nyheter/nyheter/forskarevisarpaframtiderbortombnptillvaxtlassl
utrapportenhar.5.72aeb1b0166c003cd0d1cff.html#.XJjJTC1iTxs

Ingen entré – Fika i pausen – Varmt välkommen!
Naturskyddsföreningen Sotenäs & Bottnafjordens inköpsförening

Anmälan:

Du behöver inte anmäla dig men om du vill vara säker på att få en plats,t.ex. om du har långt att resa, rekommenderar vi att du mailar till: lena.falkheden@gmail.com.

POSTER

FÖREDRAG – Naturnära, hållbart skogsbruk – Peter Norrthon

Plats: Olivia, KKV, Gerlesborg

Tid: Torsdag 4 april, kl 19:00

Peter Norrthon, är diplomerad designer inom permakultur och boende i omedelbar närhet till Hällskogen, som förvärvades för 10 år sedan. Målet är att ställa om en granskog till en blandskog och höja den biologiska mångfalden, ett permakulturprojekt som Peter är drivande i.

Läs mer på:
PLAN FÖR OMSTÄLLNING TILL EN HÅLLBAR BYGD. Ekologiskt, ekonomiskt, socialt.
http://www.hallmarken.se/wp-content/uploads/Halldalenpermakulturplan.pdf

https://permakulturbok.wordpress.com/2014/11/19/hallskogen-en-permakulturskog-i-bohuslan/

Naturnära skogsbruk är en form av gallring där man markerar vilka träd som ska tas ner. Kvarvarande träd får mer ljus och näring, växer bättre och rakare. Efter ca 20 år kan man göra en ny gallring och markägarens ekonomi blir bättre.

Tipsa gärna andra skog och markägare som ni känner om föredraget!

 

 

Det går att påverka framtiden!

Meteorologen Edward N. Lorenz upptäckte på 1970-talet att enbart små förändringar av avrundningsreglerna för väder-data ledde till drastiska förändringar av väderprognoser. Det ledde till att begreppet ”Fjärilseffekten” myntades. En fjärils vingslag i Amazonas kan leda till storm i New York några månader senare.

Till synes små handlingar kan få avgörande betydelse. Detta resonemang kan leda till en positiv reflexion över våra personliga handlingars betydelse för framtiden. Ta t.ex. människans påverkan på klimatet via växthuseffekten. Ibland känner vi att vi personligen inte har möjlighet att påverka utvecklingen. Det samma gäller även kommunen vi bor i, och för Sverige, landet vi bor i. Vad kan vi göra som leder till att utvecklingen vänds, när stora länder som t.ex. USA och Brasilien verkar styra åt motsatt håll? Det är en tankefälla!

Den lilla enskilda handlingen har stor effekt! Just våra handlingar, t.ex. att välja bort en flygresa eller vårt val av vad vi äter har stor påverkan. Om vi väljer att göra något i rätt riktning sprider det sig till andra (även motsatsen gäller, d.v.s. om vi resignerar gör även andre det). Att prata med sina vänner, bekanta och sina politiker, kan få en enorm betydelse för hur framtiden utvecklar sig.

Naturskyddsföreningen vill verka för små och stora handlingar lokalt, nationellt och globalt.

Välkommen till Sotenäs Naturskyddsförening

Vad vi gör tillsammans är viktigt!

Om du inte är medlem så är det lätt att bli det!
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/medlemskap/

Om du inte är skriven i Sotenäs måste du även kontakta medlemsservice och meddela att du vill vara medlem i Sotenäs Naturskyddsföreningen: medlem@naturskyddsforeningen.se
08-702 65 77 (telefontid mån-tors, kl 09.00-11.30, 12.30-15.00. Fredag 09.00-11.30).

Länk till dokumentet för utskrift som du gärna får mejla vänner eller sätta upp på anslagstavlor:
Det går att påverka framtiden

Sotenäs Naturskyddsförening har startat igen!

Det går att påverka framtiden!

Den 14 februari hade vi ett välbesökt årsmöte i Bovallstrand. Mats Nicklasson avslutade med en föreläsning om ekoparken på Norden ark, vilket säkert bidrog till att locka extra besökare.

Den 27 februari hade vi vårat första styrelsemöte med en full dagordning. Bland förslag på kommande aktiviteter finns en stigfinnargrupp som bl.a. vill skapa en stig mellan Gerlesborgsskolan och KKV/Café Olivia. Det skulle underlätta för dem som vill ta sig fram utan bil, samt stigen skulle bli en naturupplevelsen i sig. På sikt är det viktigt att underlätta för cyklister och för dem som vill åka med med den kollektiva trafiken. Det har startats en vandringsledsgrupp som bl.a. vill arbeta med en förbindelse mellan Soteleden och Bottnaleden. Det har också bildats en föreläsnings- och filmgrupp som är på gång med att planera för intressanta filmvisningar och föreläsningar.

Det kommer att bli en visning av Grosshamns Fältstation (datum kommer senare) och det finns planer för en studiecirkel om klimatet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Andra förslag som kommit upp är: Hävda en äng, liekurs, optimera utvalda områden för fauna och flora, städa stränder, bevaka strandskyddet och allemansrätten, bevaka områden avseende miljö-, natur-, kultur- och friluftsvärden, ett synligt solcellsprojekt, ett medborgarförslag om klimatet, filosoficirkel (etik och naturens egenvärde) samt naturpromenader med guide.

Sotenäset med omnejd har en fantastisk natur och ett värdefullt kulturarv. Människor har levt här i årtusenden och har varit delaktiga i att långsamt format miljön till vad den är idag. Näset omgärdas av Västerhavet samt av ett fjord- och dallandskap som utgörs av Åbyfjorden, Bärfendal, Tåsteröds stora vatten och Bottnafjorden som alla har höga natur- och kulturmiljövärden i sig själva.

Det finns en berättigad oro för de negativa följder människans påverkan på naturen kan medföra både lokalt där vi bor och globalt. Hoten det talas om är bland annat klimatförändringar, den minskade biologiska mångfalden och en växande mängd plastavfall, inklusive mikroplaster, som sprider sig över hela jorden. Vi är oroliga för hur detta kommer att påverka framtiden för oss själva, våra barn och barnbarn. Naturen har även ett skyddsvärde i sig själv och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl vilket också framgår i svensk lagstiftning (Miljöbalken 1 kap 1§). Vår reaktion på hoten mot naturen kan vara att vi tränger bort vad som håller på att hända och att vi fortsätter att leva precis som vanligt. En annan reaktion är att oron tar överhand (”klimatångest”) och leder till hopplöshet, vilket också gör att vi inte engagerar oss för att förbättra framtidsutsikterna.

Det mest rationella sättet att reagera på miljöhoten är att vara medveten om dem och försöka hitta lösningar. Det finns många sätt att engagera sig på. Väldigt mycket sker redan nu i samhället för att minska vår negativa påverkan på naturen.

Ett sätt för att göra något konstruktivt är att engagera sig i Naturskyddsförening. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, den anser att natur- och miljöfrågor är viktiga och den vill vara med och påverka så att vårt sätt att leva blir mer hållbart.

Sotenäs Naturskyddsförening vill, förutom Sotenäset i sig, särskilt uppmärksamma gränsområdena mot Tanum, Munkedal och Lysekil så att de får den uppmärksamhet de är värda.

Det är många i södra Tanum som uttryckt att de gärna vill arbeta med Sotenäs Naturskyddsförening då Sotenäset geografiskt och i många naturmiljöfrågor ligger närmare. Därför tänker vi oss att i den händelse det finns boende i Svenneby (Gerlesborg) samt Bottna som väljer att vara verksamma i Sotenäs Naturskyddsförening kan kretsen även (i samarbete med Naturskyddsförening i Tanum) utöva sin verksam i dessa områden. Kretsen vill även generellt sträva efter samarbete med Naturskyddsföreningarna i angränsande kommuner.

Hör gärna av dig om du har någon lokal miljöfråga du vill ta upp eller om du har förslag på några aktiviteter som du önskar att Sotenäs Naturskyddsförening ska anordna.

Det är vi alla som tillsammans kommer att medverka till vad Sotenäs Naturskyddsförening arbetar med och åstadkommer i framtiden!

Styrelsen:

Lars Glimmerfors, ordförande; lars.glimmerfors@gmail.com, 073–6635055

Gunnar Selstam, ledamot; gunnar.selstem@molbiol.umu.se, 070–6335597

Stellan Welin, ledamot; s.welin@telia.com, 0701–423547

Magnus Sederholm, ledamot; sederholm@origo.org, 070-6486043

Lena Falkheden, suppleant; lena.falkheden@gmail.com, 070-8642749

Marcus Nordgren, suppleant; murkas@gmail.com, 076-2830923

Eva Kihl Selstam, sekreterare; evakihl@hotmail.com, 070–6070498

Yngve Johansson, kassör; yngve.klavan@gmail.com, 076–8145006

Förslag till stadgar

Det här är interimsstyrelsens förslag till stadgar. Förslaget utgår från Naturskyddsföreningens riksorganisations mall för stadgar. Varje krets ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. Kretsen tar hand om sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. Kretsens stadgar får dock inte vara oförenlig med riksorganisationens stadgar. Vid tolkningstvist äger riksorganisationens stadgar företräde.

Stadgarna finns på Google drive:

https://drive.google.com/open?id=10umysMZ3slI6uZbq5uu62Ay26IcehxpF

Riksföreningens mall för stadgar hittar du här: Mall_kretsstadgar_från_2019.docx