Konsten att odla som skogen

Föredrag på torsdag 16 jan.

Varför växer ogräs så mycket bättre än morötter? Och hur hänger det ihop med att naturen vill skapa skog nästan överallt?
Välkommen på ett föredrag med Philipp Weiss som berättar vad vi kan lära oss av naturens sätt att odla skog för att producera bättre mat med mindre arbete, samtidigt som vi gör en aktiv insats för både klimatet och den biologiska mångfalden.

Philipp Weiss är utbildad civilingen jör och diplomerad permakulturde- signer. Han bor med sin familj i Stjärnsund i södra Dalarna där han började anlägga sin första egna skogsträdgård år 2007. Idag täcker odlingarna över 2 hektar på fyra olika platser och omfattar över 300 arter av träd, buskar och örter med ätliga delar. Philipp är huvudförfat- tare till ”Skogsträdgården: odla ätbart överallt” som blev utsedd till Årets Trädgårdsbok 2018. Han do- kumenterar sina erfarenheter på Skogsträdgårdsbloggen och driver vid sidan om sin undervisningsverksamhet även en plantskola för skogsträdgårdsväxter. skogsträdgården.stjärnsund.nu

16 januari Gerlesborgsskolan kl 19
Restaurangen är öppen från kl 18 samt efter föredraget.

Hitta dit: https://kartor.eniro.se/?index=yp&id=14936663

Detta är den lokala Naturskyddsföreningens hemsida, som vi är stolta att ha startat.

Som ni säkert känner till fanns en lokal Naturskyddsförening för Sotenäs på 90-talet. De gjorde ett fantastiskt bra jobb. Intresset var tidvis mycket stort. Nu har det varit en paus några år. Vi var många som återstartade i januari i år och styrelsen har jobbat med att hitta former för sitt arbete. Området är lite större denna gången med Sotenäs och Bottna samt medlemmar i andra angränsande delar. Nu händer en del:

 • 14 dec har vi ett bord på Jul-ekomarknaden på KKV-b i Bottna kl 11-15. Vår ordf står där – kom gärna och språka.
 • 18 feb Ett föredrag om miljögifter 18:30-19:30 och då har vi fika efteråt för att diskutera vad föreningen skall ägna sig åt.
 • 3 mars Årsmöte lokal meddelas senare tid: 18:30. Verksamhetsberättelse, budget etc program och dagordning kommer att skickas ut.
  Allt är med fri entré. Varmt välkomna till våra möten.

Om du vill bli medlem, så anmäl på Naturskyddsforeningen.se. Skriv in Sotenäs som lokalföreningen.

Torsdagssoppa!

Torsdag den 19 september öppnar en ny samlingspunkt i Bottna. Medan butiken håller öppet blir det blir soppa för självkostnadspris på Café Olivia. Efter det kommer det ordnas samtal, föredrag, eller film.  Soppan serveras 17:30-19:00. Kontanter föredras, ev. överskott går till cafégruppen och den kommande utbyggnaden.

För att få kontinuitet så finns det nu en nybildad arbetsgrupp för torsdagssopporna.

Samma torsdag kl 19:00 inleds höstens klimattema med en visning av filmen ’Klimatkrisen’ från BBC med David Attenborough. Detta leder också in på den kommande globala klimatveckan 20 -27 sept.

Fredagen den 20e sker skolstrejker över hela världen, också på 120 platser i sverige (karta här)
Fredagen därpå den 27e sker den stora globala klimatstrejken och Earth strike. Detta kan blir den största samlade klimatmanifestationen på  länge. Bland annat sympatiserar flera stora fackföreningar i andra länder med strejken.

Hur kan då detta märkas här i Bottnatrakten, långtifrån kommunhus och internationella toppmöten? En tanke har varit att under veckan sätta upp skyltar utmed huvudleden med budskap om klimat- och miljöfrågor. Därför samlas vi som kan på torsdagen samma tid som soppan fast utanför för att göra i ordning och måla skyltar. Så alla ni som har träskivor i lagom storlek, målarfärg, penslar, goda idéer och lust att göra något tillsammans, ta med er det ni har och kom till Olivia på torsdag så visar vi att vi bryr oss.

Tankar och kommentarer, skriv till Marcus murkas@gmail.com

Insamlingen Ävja stenbrott är avslutad

Ävja stenbrott

Innan sommaren, i maj, startade vi en insamling för att bekosta en miljöjurist som skulle hjälpa oss med överklagandet av tillståndet Benders fått för expansion av Ävja stenbrott.

Det har gått bra och vi har fått in ca 20 000 kr!

Målet med överklagandet är att alla intressen, förutom bolagets som önskar exploatera berget, får lika möjlighet att komma till tals inför domstolen. Insamlingen är nu avslutad och juristen vi anlitade har skickat in överklagan till Svea Hovrätt. Insamlingen för att finansiera kostnaden för en miljöjurist är nu avslutad.

Tack för engagemanget och alla bidrag!

Länk till överklagandet
Länk till reportage på P4-väst

Mer information

Benders har ansökt om att kraftigt expandera sin verksamhet vid Ävja stenbrott i Sotenäs kommun.

Länsstyrelsen sa skarpt och välmotiverat nej till Benders önskemål, men den 9 april i år tvärvände Mark-och miljödomstolen i Vänersborg, och gav bolaget tillståndet de ansökt om.

Det beslutet har Naturskyddsföreningen i Bohuslän, närboende m.fl. överklagat till Svea Hovrätt. När ett stort bolag som Benders söker om expansion, vid t.ex. Ävja stenbrott, är det svårt för enskilda privatpersoner, för naturvärden, för hotade djurarter och även för ett så en så viktig resurs som en sårbar vattentäkt att få sina värden och synpunkter rättvist presenterade och försvarade. Benders har med sina ekonomiska resurser möjlighet att anlita egna konsulter och jurister som arbetar för att bolaget ska få göra som de önskar.

För att motverka ojämlikheten har gruppen av närboende och Naturskyddsföreningen gått tillsammans och anlitat en miljöjurist. Sotenäs Naturskyddsförening startade i slutet av maj i år en insamling för att kunna bidra till finansieringen av juristen. Insamlingen har gått bra och i skrivandets stund har 19 507 kr kommit in på kontot.

Insamlingen för att finansiera en del av kostnaden för en miljöjurist är nu avslutad. Tack för engagemanget och alla bidrag! Juristen som vi har anlitat, Gunilla Högberg Björck, begärde anstånd till och med 2019-09-09 för att lämna in överklagandet till Svea Hovrätt. Överklagandet är nu inlämnat. Målet med överklagandet är att alla intressen, förutom bolagets som önskar exploatera berget, får lika möjlighet att komma till tals inför domstolen.

Sotenäs Naturskyddsförenings Facebook-sida
Facebook-gruppen Ävja
Länk till insamlingsbrevet

Bottna 2019-09-09
Lars Glimmerfors
Sotenäs Naturskyddsförening

Ävja stenbrott

Insamling – Det gäller Ävja stenbrott

Låt inte Benders stå oemotsagda

 • och hota vårt gemensamma dricksvatten
 • och fördärva naturen och miljön runt Ävja Stenbrott
 • och kränka den enskilda människans rätt till en god boendemiljö

Benders har fått tillstånd att kraftigt expandera sin verksamhet vid Ävja stenbrott, ett beslut som Naturskyddsföreningen i Bohuslän har överklagat till Svea hovrätt.

De insamlade pengarna kommer att användas till att anlita en erfaren och erkänd miljöjurist. Genom att var och en bidrar med ett litet belopp kan vi alla tillsammans samla in en betydande summa. Det kommer att öka Naturskyddsföreningens möjlighet försvara de värden som vi står för.

Var med och påverka framtiden i området runt Bottnafjorden och Tåsteröds stora vatten och var samtidigt med och påverka hur samhället och domstolen ser på och försvarar den enskilda människan, landskapet och naturen i framtiden!

Insamlingen administreras av Sotenäs Naturskyddsförening för Bohusläns Naturskyddsförening. Att anlita en jurist kommer att kosta 70000 kr i ett första skede. Av det är redan 45000 kr insamlade. Ytterligare bidrag är möjligt att få från Naturskyddsföreningen i Bohuslän men det behövs ytterligare tillskott i budgeten (för mer information se nästa sida).

Om det blir pengar över av det insamlade beloppet kommer dessa att användas av Sotenäs Naturskyddsförening till åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i området runt Bottnafjorden och Tåsteröds stora vatten.

Pengarna går av praktiska skäl via ett eget namngivet konto (Insamling Ävja) på Skandiabanken som hanteras av Lars Glimmerfors, och förs sedan över till Sotenäs Naturskyddsförening.

Lars Glimmerfors, ordförande Sotenäs Naturskyddsförening

 • Swish: 073-6635055

 • Kontonummer: 9159-865329-8 (Skandiabanken)

 • Namn på kontot: Insamling Ävja

 • Skriv ”Ävja stenbrott” som meddelande

Mer att läsa:

När det multinationella bolaget Benders söker om kraftig expansion vid Ävja stenbrott i Sotenäs kommun är det svårt för enskilda privatpersoner, för naturvärden, för hotade djurarter och även för ett så en så viktig resurs som en mycket sårbar vattentäkt att få sina värden och synpunkter rättvist presenterade och försvarade. Benders har med sina ekonomiska resurser möjlighet att anlita egna konsulter och jurister som arbetar för att bolaget ska få göra som de önskar.

Naturen, miljön, den enskilda människan har inte den möjligheten. Inte ens det kommunala vatten-bolaget har resurser för att försvara vårt dricksvatten. Vi kallar dessa värden, som behöver vårt stöd, motstående intressen. I praktiken uppstår det en ojämlikhet mellan Benders och de motstående intressena inför domstolen.

Länsstyrelsen sa skarpt och välmotiverat nej till Benders önskemål, men den 9 april i år tvärvände Mark- och miljödomstolen i Vänersborg omotiverat, och gav bolaget tillståndet de ansökt om.

Det beslutet överklagar Naturskyddsföreningen i Bohuslän m.fl. till Svea Hovrätt.

Naturskyddsföreningens mål är att alla intressen, förutom bolaget som önskar exploatera berget, får lika möjlighet att komma till tals inför domstolen. Vår övertygelse är dock att bolaget inte kommer att få tillstånd att expandera om de motstående intressena får samma möjlighet att föra sin talan i domstolen samt om domstolen ger de olika motstående intressena den rättsliga status som de enligt intentionen med lagstiftningen bör besitta.

För att motverka ojämlikheten samlar Sotenäs Naturskyddsförening in pengar för att kunna anlita en miljöjurist som kommer att representera Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Samma jurist kommer även parallellt representera berörda enskilda som gått samman i en grupp.

Vi valt att anlita, Gunilla Högberg Björck, som har arbetat som miljöjurist sedan 1990. Hon var ombud för sakägare i det uppmärksammade Bungemålet på Gotland (Ojnareskogen), ombud för Aktion Rädda Vättern samt ombud för ett flertal naturskyddsföreningar när det gäller skyddet av Vättern (Norra Kärr, gasborrningar och Försvarsmaktens utökade övningar).

Gunilla Högberg Björck kommer att företräda (som ombud) dels en grupp av privatpersoner som bor mycket nära Ävja stenbrott. De har har redan samlat in 45 000 kr. Gunilla kommer även att företräda Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Att hon företräder både gruppen av privatpersoner och Naturskyddsförening gör att hon har större möjligheten att läsa in sig i målet och vi delar på den kostnaden. Naturskyddsföreningen i Bohuslän har lovat att bidra med 25 000 kr men vi behöver samla in ytterligare pengar för att täcka juristens kostnad, men vi är alltså redan på god väg.

Naturskyddsförening i Bohusläns överklagan till Mark- och Miljööverdomstolen

För fortlöpande information, se:

Facebook-gruppen Ävja

Naturskyddsföreningen i Sotenäs Facebook-sida

 

Vid frågor mejla: lars.glimmerfors@gmail.com

Tips på arrangemang

Söndag 19 maj

Föreläsning: Vad är cirkulär ekonomi?
Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa värde, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet, genom förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. I föreläsningen ger Tobias Jansson en överblick över cirkulär ekonomi som område med bakomliggande faktorer, viktiga idéer och aktörer, modellen för cirkulär ekonomi med biologiskt och tekniskt kretslopp, samt möjligheter att hyra och dela produkter, allt illustrerat med faktiska exempel från företag så väl som offentlig verksamhet. Andra halvan av föreläsningen ägnas åt trender inom området som breddar begreppet genom att ta upp utvecklingsspår som Restflöden och symbioser, Mot ett cirkulärt livsmedelssystem, Skogen är nyckeln och Bygga cirkulärt.

Stensalen, KKV-Bohuslän 13.00 – 14.00
fri entré,

Workshop: Cirkulär samverkan och delande
Workshopen kommer bestå i en övning där deltagarna får inventera förutsättningar och behov i ett givet geografiskt område. Vilka verksamheter finns idag som arbetar cirkulärt? Vilka restflöden av material eller andra typer av outnyttjade resurser finns? Vilka behov finns i området inom exempelvis transport, avfallshantering och sysselsättning? Inventeringen leder till en idégenereringsprocess med fokus på hur cirkulär ekonomi och delande kan utvecklas i samverkan mellan olika aktörer.

Samlingssalen, Gerlesborgsskolan 15.00 – 17.15
fri entré,

Vänligen observera, för workshop är det viktigt att ha varit på föreläsningen innan

Fikamöjligheter finns på Gerlesborg Kök och Kafé före och efter workshopen

Om Tobias Jansson

Tobias Jansson är omvärldsbevakare och föreläsare med fokus på trender inom cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Han har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops runt om i Norden, för företag, företagsstödjande verksamheter, kommuner, regioner och högskolor. Tobias föreläsningar är alltid inspirerande, uppdaterade och visionära, med syfte att initiera innovationsprocesser i cirkulär riktning.

Föreläsning och workshop med Tobias Jansson sker i samarbete mellan Gerlesborgsskolan, KKV-Bohuslän och Rural Talks Bottna-Gerlesborg med stöd av Kulturrådet, Kultur i Väst och ADA.

Cykla med Sotenäs Naturskyddsförening!

På lördag 11 maj är det cykelns dag. Hunnebostrands samhällsförening anordnar poängpromenad/poängcykling mm. Sotenäs Naturskyddsförening medverkar genom att ordna en

Gemensam cykeltur från Bovallstrand till Hunnebostrand

Samling på torget/busstationen vid hamnen i Bovallstrand för gemensam avfärd klockan 12.

Vi cyklar förbi Sotenäs Trä mot Tossene, svänger av mot Hunnebostrand vid krysset efter Sotenäs trä, viker av efter nedförsbacken vid Bögebacka och cyklar genom skogen till Hunnebostrands idrottsplats. Vi avslutar vid Hunnebo loppis, där det serveras förfriskningar.

Glöm inte cykelhjälm!

Hemfärd på egen hand.

Välkomna

Frågor? Stellan Welin 0701-423547